Shree Jagdishanand Sagarji Maharaj's Videsh Yatra - 2011

Guru Purnima (Chicago, USA 2011)
Swamiji Pravachan 1 (Chicago, USA 2011)
Swamiji Pravachan 2 (Chicago, USA 2011)
Swamiji Pravachan 2 (London, UK 2011)
Swamiji Pravachan 3 (London, UK 2011)
Swamiji Pravachan 1 (London, UK 2011)